நன்கொடைகள்

அன்னப்பிரசாதம் வழங்க உங்களால் முடிந்த அளவு ஒரு சிறிய பங்களிப்பைச் செய்வதன் மூலம், சுவாமிகளிடமிருந்து சிறந்த ஆசீர்வாதங்களைப் பெற்று, பலன் பெறுங்கள்.